Формуляр за връщане на стоки (за принтиране)

ФОРМУЛЯР

за връщане на стоки при отказ от договора, замяна или рекламация

 


Молим да попълните и изпратите настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора за продажба на определена стока, да замените стока или да предявите рекламация за определена стока.

 

ДО:

„АНТИКО.БГ“ ЕООД

гр. Пловдив, офис на Спиди - ул. Брезовска 27

тел. 0887 31 05 14

e-mail: info@antikobg.com

 


Уважаеми господа,

 


С настоящото ви уведомявам, че (молим да отбележите правилното):

 


в законоустановения 14-дневен срок от доставката желая да се откажа от сключения с вашето дружество договор за покупка на стоките, върнати заедно с този формуляр, и да ми бъде възстановена платената за тях цена по посочената по-долу банкова сметка.

 


в законоустановения 14-дневен срок от доставката се отказвам от стоките, върнати заедно с този формуляр, и желая да ги заменя със следните/ата стоки/а при същите договорни условия, като доплатя или получа плащане на разликата в цената:

 


_________________________________________________________________________________________

 


_________________________________________________________________________________________

 


предявявам рекламация поради дефект/несъответствие на стоките, върнати заедно с този формуляр, като желая* ÿ да бъдат заменени с нови / ÿ да бъдат поправени1. В случай, че замяна или поправка не са възможни, желая да ми бъде възстановена цената на стоките по посочената по-долу банкова сметка.

 


Стоките са получени от мен на ___________година*. Прилагам касова бележка/фактура за закупуване на стоките.

 


Данните за контакт с мен са следните:

 


Име: _______________________________________________________________________________________*

 


Адрес:______________________________________________________________________________________

 


___________________________________________________________________________________________ *

 


Тел.: ____________________________________*         E-mail:________________________________________ *

 


Банкова сметка за връщане на суми (когато е приложимо):

 


Банка:___________________________________ *       Титуляр: _______________________________________*

 


IBAN:___________________________________________________ *        BIC:___________________________ *

 

 

 

 

 

 

Дата: ___________                                                               Подпис на клиента: _____________________

 


*Молим да попълните празните полета

1На основание чл. 112, ал. 1 от ЗЗП „АНТИКО.БГ“ ЕООД си запазва правото да извърши ремонт или замяна на стоките по своя собствена преценка, ако избраният от клиента начин за обезщетение е невъзможен или непропорционален в сравнение с другия.